Навчально-методична робота

Сфера наукових та методичних зацікавлень викладачів кафедри поєднує дослідження з лінгвостилістики, проблем становлення, нормалізації та кодифікації української економічної термінології, методики викладання української та російської мов як іноземних.
Кафедра підтримує зв’язки з кафедрами інших вищих навчальних закладів, зокрема, кафедрою української мови Національного університету “Києво-Могилянська академія”, кафедрою українознавства Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне). Результатом плідної співпраці колективу кафедри та Інституту української мови НАН України, відділу наукової термінології (завідувач – кандидат філологічних наук, професор Л.О.Симоненко) є проведення раз на два роки Міжнародної конференції “Українська термінологія і сучасність” та видання збірника “Українська термінологія і сучасність” (вид. ВАК України).

1. Українська словесність: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. (Колектив авторів – О.В.Безугла, Л.М.Бондарчук, І.І.Козловець, Л.С.Козловська, І.А.Колесникова, Г.Ю.Пастернак, С.І.Терещенко, В.Р.Товстенко, Т.Г.Яременко). – К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
У посібнику представлено спробу простежити за рсновними напрямками формування і розвитку української словесності. Теоретичний і практичний матеріал допоможе студентам зорієнтуватися в розмаїтті наукової та науково-методичної літератури, уникнути помилок в усній та писемній мові. Посібник спрямований на підвищення рівня мовної компетенціїстудентів у ситуаціях різностильового спілкування.
Для тих, кому цікаве українське слово в сучасному глобалізованому світі.

2. Українська література: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2005. — 130 с. (Укладачі: Л. С. Козловська, С. І. Терещенко).
У посібнику запропоновано короткий огляд української літератури в її жанрових і стильових виявах від давніх часів до наших днів. Приділено увагу взаємовпливам української літератури та європейської у світовому мистецькому контексті. Простежено за основними тенденціями розвитку української літературної мови, акцентовано на внеску визначних майстрів українського художнього слова у цей процес.

3. Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів. — К.: КНЕУ, 2000. — 204 с. (Авторський колектив: О. В. Безугла, І. І. Козловець, Л. С. Козловська, І. С. Крисюк, Г. Ю. Пастернак, Л. М. Пупенко, С. І. Терещенко, Я. В. Януш).
У посібнику викладено основні правила українського правопису та пунктуації. До кожної теми додано вправи, виконання яких допоможе студентові піднести рівень культури писемного мовлення.

4. Короткий тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів. — К.: КНЕУ, 2004. — 60 с. (Укладачі: Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук).
У словнику подано коротке тлумачення найчастіше вживаних термінів галузі інформатики та економічних інформаційних систем, які використовують, вивчаючи згадані дисципліни в економічних університетах (усього близько 370 терміноодиниць).

5. Українська мова в інформаційних системах: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2006. – 140 с. (Укладач Л. М. Бондарчук).
У посібнику з’ясовуються основні проблеми сучасної української комп’ютерної субмови, шляхи поповнення комп’ютерної термінології, проблеми її унормування, кодифікації та стандартизації, перспективні напрями еволюції. Важливим компонентом посібника є ознайомлення студентів зі здобутками сучасної української та зарубіжної комп’ютерної лексико- та термінографії, україномовним програмним забезпеченням, операційними системами, україномовним Інтернетом тощо.

6. Як правильно скласти діловий документ?: Методичні вказівки для студентів-іноземців денної і вечірньої форм навчання. — К.: КНЕУ, 1998. — 28 с. (Укладач С. А. Чезганов).
Пропоновані методичні вказівки мають на меті допомогти іноземним студентам підготувати й оформити конкретні документи, типові для сфери навчальної чи професійної
діяльності.